Artiklen er "rippet" fra Dansk Navigatørforening's nye website

 

Sejl under fremmed flag – Hvordan med skatten ?

04/10/2002 af Fritz Ganzhorn

Et stigende antal danske officerer søger af forskellige årsager ud under fremmedflag.
Fælles for alle er, at de må finde ud af hvordan deres indkomst beskattes. Det er ikke altid let, og vi skal her forsøge at give et overblik i hovedtræk.

Særligt de sidste år har flere medlemmer henvendt sig til foreningen med spørgsmål om skat og fremmed flag, ligesom nogle af de som tog ud for et par år siden har henvendt sig til foreningen fordi deres kommune og den lokale skatteforvaltning slår sig i tøjret.

Med baggrund i den stigende interesse for fremmedflag, de spørgsmål vi bliver stillet og de erfaringer vi har høstet på det seneste gennem sagsbehandlingen, skal vi forsøge i et forståeligt sprog at redegøre nærmere for beskatningen af indkomst optjent udenlandske skibe.

Skattepligt til Danmark
”Problemerne” starter lidt populært sagt med, at man bliver boende sammen med familien i Danmark. Det er helt naturligt, men bevirker at man ifølge Kildeskatteloven er skattepligtig til Danmark,. og skal betale skat til Danmark, medmindre dansk lov eller en af Danmark med den pågældende flagstat indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst siger noget andet.

Kan man så ikke bare flytte ud af landet ? Jo, men så skal man flytte rigtigt. Man skal sælge sit hus, sige sin lejlighed op og tage hele familien med. Det går ikke at man blot selv tager en adresse i udlandet og så kommer på ferie i Danmark i hjemmeperioderne, idet man også bliver skattepligtig hvis man tager ophold i Danmark.
Skattemyndighederne og domstolene opererer med et begreb de kalder – ”centret for livsinteressen” når de afgør om der er tale om en proformaflytning for at undgå skat. Her indgår fx familieforhold i Danmark, længde og hyppigheden af ophold i Danmark, besiddelsen af fast ejendom (herunder sommerhuse bygget og indrettet til helårsbeboelse) osv.

Ligningslovens § 33 A – 6 måneders reglen
Man behøver imidlertid ikke at flytte fra landet for at blive skattefri. Man skal blot være ude at sejle i tilstrækkelig lang tid.
Ligningslovens §33 A, stk. 1 giver såkaldt lempelse (nedslag) for skatten på den lønindkomst man har haft under ophold udenfor riget (udenfor territorialfarvandet når det gælder skibe) såfremt opholdet udenfor landets grænser har en varighed af mindst 6 måneder – og man regner i hele måneder.
Særligt om søfolk siger cirkulæret til Ligningsloven, at på grund af de særlige arbejdsvilkår til søs kan søfolk og fiskere kun anses for at have ophold uden for riget, såfremt de uden nogen form for afbrydelse befinder sig uden for riget i mindst 6 måneder. Når de kommer til landet må opholdet i udlandet anses for afbrudt.
Man har dog i reglerne også taget højde for rederiansættelse i udlandet idet man giver mulighed for afholdelse af ferie ( men også kurser, sygdom osv.) i landet i indtil 42 dage, uden at opholdet i udlandet skattemæssigt anses for afbrudt, såfremt der er tale om længerevarende forhyringer på et eller flere danske eller udenlandske skibe, der har base i udlandet og som ikke anløber dansk havn eller sejler i dansk territorialfarvand.
Opholdets varighed skal kunne dokumenteres ved fx hyre- eller ansættelseskontrakt.

§ 33 A og en 1:1-ordning ?
Den tilladte ferie på 42 dage i en 6 måneders periode lyder ikke umiddelbart af meget. Ikke desto mindre er det muligt at skrue ”slags” 1:1 ordning sammen under fremmed flag til ”lempelig” beskatning. Men det vil aldrig blive en ordning som mange kender fra DIS og det vil blive med noget længere udeperioder end man er vant til i dag.

Af cirkulæret til Ligningsloven fremgår, at såfremt det samlede ophold udenfor riget er mere end 6 måneder forlænges den tilladte ferieperiode tilsvarende i forholdet mellem 6 måneder og 42 dage – eller med andre ord en uge hjemme pr. måneds samlet ophold udenfor riget (inkl. ferieperioderne).
Det ville derfor være muligt fx at sejle ca. 4 måneder ude, 2 måneder hjemme og 4 måneder ude. Det giver i alt 10 måneders ophold udenfor riget med ret til 70 dage hjemme ind imellem. Disse 10 måneders løn vil være skattefrie. Og man kunne så gå hjemme i 6 måneder for at få det til at ligne en 1:1-ordning ( 8 måneder ude og 8 måneder hjemme). De sidste 6 måneder ville man så være skattepligtig af eventuel lønindkomst. Når man så har gået og slappet af kan man starte en ny 10 måneders skattefri periode (4+2+4 måneder) osv.

Men en dom fra Vestre Landsret i januar måned 2001 satte imidlertid en foreløbig kæp i hjulet, ved i en sag om udstationering til landjob i udlandet i mere end 3 år, at fortolke § 33 A således, at man først skal opfylde kravet om 6 måneder ude kun afbrudt af 42 dage i Danmark, førend man kan forlænge de første hjemmeperioder til mere end 42 dage fordi ens samlede udenlandsophold er mere end 6 måneder.

Dommen som Dansk Navigatørforening ikke er enig i, men heller ikke har haft lejlighed til at prøve med en medlemssag, bevirker at man må sammensætte overnævnte 10 måneders periode anderledes. For at opfylde Vestre Landsrets må man regne i dage, og vil skulle sejle noget der ligner følgende : 141 dage ude, 42 dage hjemme, 93 dage ude og 28 dage hjemme. Så har man været ude i alt 10 måneder (304 dage) afbrudt af 70 dage i en skattefri periode og kan forlænge med en skattepligtig hjemmeperiode på 6 måneder.
Det er ikke nemt at holde rede på..

Dobbeltbeskatningsoverenskomster
Under fremmedflag kan man også skattemæssigt støde ind i begrebet dobbeltbeskatnings -overenskomster. Disse overenskomster/aftaler som Danmark har indgået med andre lande skal primært sikre mod at man betaler skat til to lande af den samme indkomst.

Vi skal ikke nærmere komme ind på de mange aftaler Danmark har indgået internationalt. Nogle læsere vil erindre artikler i NAVIGATØR 2000 og 2001 omkring de særlige forhold under den fællesnordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og de problemer ændringer heraf medførte for danskere i NIS-registeret og for danskere med hyre på DIS-skibe men bosiddende i andre nordiske lande. (se også i denne udgave artiklen ”Tag hyre i NIS – hvordan med skatten ?”

De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster har særlige afsnit om hvilket land der har beskatningsretten til lønindkomst optjent til søs. Er det flagstaten eller er det landet hvor den søfarende har sin bopæl ? Er du i tvivl kan du kontakte dit lokale skattevæsen eller Dansk Navigatørforening.

Man kan også risikere at blive omfattet af såvel Ligningslovens § 33 A som en dobbeltbeskatningsoverenskomst. I de tilfælde er der som udgangspunkt valgfrihed for borgeren til, at vælge enten det ene eller det andet. De nærmere regler er for komplicerede at forklare her, andet end at valget kan have betydning for overførsel af eventuelle skattemæssige underskud, herunder overførsel af sådanne til ægtefælle.

Det er imidlertid værd at nævne reglerne i Ligningslovens § 33 A, stk. 3
Hvis man sejler under fremmed flag i et skib ejet, befragtet eller disponeret af et dansk rederi, vil Danmark ofte i dobbeltbeskatningsaftaler med flagstaten have beskatningsretten til ombordværende danskeres lønindkomst. Når det er tilfældet siger § 33 A, stk. 3, at danske søfarende, som i øvrigt opflyder § 33 A, stk. 1, kun vil kunne få halv lempelse (nedslag) for skatten, når skibet er i en havn eller territorialfarvandet tilhørende en fremmed stat (andre end flagstaten) med hvilken Danmark har en (anden) dobbeltbeskatningsoverenskomst, mens man vil opnå fuld lempelse i internationalt farvand.
Man skal derfor når man tager ud under fremmed flag tage "helt ud". Det vil sige ingen dansk indblanding i skibet.

Andre forhold
Afslutningsvis skal nævnes andre forhold som kan have betydning for overvejelserne om fremmed flag.

Man skal betale skat af anden indkomst, ligesom man fortsat vil skulle betale ejendomsværdibeskatning.

Man skal være opmærksom på at man ikke umiddelbart er dagpengeberettiget, da man ikke længere har dansk arbejdsgiver. Kravet til dagpenge er at man skal have en dansk arbejdsgiver i de sidste 26 uger. Et krav som også retten til efterløn. Det er derfor en god ide, at kontakte sin A-kasse (FTF-A)og få forklaret reglerne om dagpenge inden man drager ud under fremmed flag.

Ofte er der ikke tilknyttet pensionsordninger til hyrer under fremmedflag. Man skal derfor etablere og betale ind på egen pensionsordning. Det kan overvejes at få en såkaldt §53A-ordning, hvilket vil sige en pensionsordning uden fradragsret, hvor man betaler skat af rentetilvæksten, men til gengæld også til sin tid ikke skal betale skat af pensionsudbetalingerne. Det er derfor også en god ide, at kontakte sit pensionsselskab (PFA Pension) inden man drager ud under fremmed flag.

Any Comments ?

Tilbage til Start