Artikel “sakset” fra Metal Søfarts Website

 

Skibsmaskinistuddannelsen (Enemester)

Uddannelsen er skræddersyet til faglærte skibsassistenter og skibsmekanikere.

Kræver svendebrev : Forudsætninger for at blive optaget på den nye uddannelse er, at man har svendebrev inden for jern- og metalområdet eller uddannelse som skibsmekaniker og har et gyldigt sundhedsbevis, jf. lægeundersøgelse for søfarende.

Modulopbygget : Uddannelsen er opbygget i moduler og veksler mellem teoretisk undervisning på maskin-mesterskole og praktik til søs.

Overbygningsuddannelsen til skibsmaskinist varer 1½ år.

Der startes med første teoriperiode på tre måneder. Herefter følger et halvt års søpraktik, der skal gennemføres i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens godkendte uddannelsesbog for skibsmaskinistuddannelsen.

Anden teoriperiode på maskinmesterskole varer tre måneder. Så følger endnu et halvt års maskinpraktik til søs, inden uddannelsen afsluttes med endnu tre måneders teoretisk undervisning på maskinmesterskole.

Forinden starten på tredje teoriperi-ode skal uddannelsesbogen bekræftes af Søfartsstyrelsen.

Ovennævnte dækker kravene til en skibsmaskinist af 2. grad i henhold til STWC-reglerne.

En skibsmaskinist af 1. grad skal have haft yderligere 12 måneder maskintjeneste til søs.

 

 

Emneoversigt for skibsmaskinistuddannelsen :

Emner                                                                Evaluering                                            Lektioner

Automatik                                                           Intern + udd.bog                                     40

Brandbekæmpelse                                           Eksamen, bevis + udd.bog                  70

Maritimt engelsk                                                Eksamen + udd.bog                             60

Grundfag                                                            Intern                                                       40

Informationsteknologi                                       Eksamen                                                10

Køleteknik                                                          Intern + udd.bog                                     60

Skibsteknik                                                        Eksamen + udd.bog                              30

Sundhedslære                                                   Eksamen og bevis                                 60

Grundlæggende søsikkerhed                          Intern + udd.bog                                     40

Sø-, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse    Intern + udd.bog                                     50

Søret og skibsadministration                          Intern + udd.bog                                     40

Vagttjeneste                                                      Eksamen + udd.bog                              40

Hjælpe- og servicesystemer                            Eksamen + udd.bog                             50

Hydraulik og pneumatik                                    Intern + udd.bog                                    50

Elektroteknik                                                      Eksamen + udd.bog                           110

Kedellære                                                          Eksamen + udd.bog                           100

Motorlære                                                          Eksamen + udd.bog                           110

Lektioner i alt                                                                                                            ca. 960

 

Nogle behøver ikke hele uddannelsen : Uddannelsen er skruet sådan sammen, at den kan skræddersyes til den enkelte. Det vil sige, at man ikke behøver at gennemgå hele uddannelsen, hvis man allerede kan dokumentere, at man har bestået nogle emner. Således indeholder skibsmekanikeruddannelsen elementer, der indgår i skibsmaskinistuddannelsen og skibsmekanikere kan således regne med at få uddannelsestiden reduceret. Andre har igennem efteruddannelsen samt erfaring i praktik kvalificeret sig og kan derfor regne med uddannelsesreduktion. Det er derfor vigtigt, at der tages kontakt til de skolerne som udbyder uddannelsen, med henblik på, at planlægge uddannelsesforløbet.
Det overordnede formål med uddannelsen er, at man efter afsluttet tredje praktikperiode og opfyldelsen af krav til maskintjeneste skal kunne indgå i besætningen som maskinchef med bevis som skibsmaskinist af 1. grad på mindre handelsskibe med en fremdrivningseffekt på under 3000 kilowatt.

Ledelsesopgaver : Den færdiguddannede skal kunne varetage de ledelsesmæssige opgaver, der er knyttet til funktionen som skibsmaskinist. På gældende skal kunne deltage i mindre handelsskibes sikkerheds- og miljøberedskab og gennem sin uddannelse have lært om og udviklet sin evne til at samarbejde, udvise ansvarlig adfærd og faglig og social fleksibilitet.

Undervisningen tager sigte mod disse mål, og der bliver lagt betydelig vægt på at udvikle de studerendes selvstændighed og evne til at kunne tilegne sig viden. De studerende skal blandt andet lære at anvende informationsteknologi (IT) som et naturligt arbejdsredskab det skibs-tekniske områder og tilegne sig forståelse for opbygning, udrustning og maskinteknik drift af skibe i den mindre skibsfart.

Sønæringsbevis : Vær opmærksom på, at det altid er Søfartsstyrelsen som udsteder sønæringsbeviset, derfor er det i sidste ende styrelsen, som kan vurdere hvor meget din praktikerfaring samt dine gennemgået efteruddannelseskurser kan bruges i forhold STCW.

Any Questions ?