Artikel også “sakset” fra Danmarks Rederiforeninger WebSite

 

Lovgivningen fungerer fint..

Dagbladet Politiken, Danmark Radio og TV2 har i samarbejde med SiD den seneste tid ført en kampagne, hvor det med udgangspunkt i en i øvrigt lovlig transport hævdes, at særlig den mindre del af dansk skibsfart er involveret i ulovlige internationale våbentransporter, og at dansk lovgivning derfor bør strammes på dette område. Der henvises konkret til, at de danske regler er mere lempelige end i resten af EU. Dette er ikke tilfældet.

I Danmark implementeres FN- eller EU-sanktioner enten ved en dansk anordning eller, for så vidt angår EU-sanktioner, ved en henvisning til gældende EU-retsakter. Dette er helt parallelt med, hvad der er situationen i andre lande, som Danmark normalt sammenligner sig med f.eks. Storbritannien. I tilfælde hvor der foreligger en dansk anordning er der i reglen ingen uklarheder. Vedrørende EU-retsakter kan der både være tale om implementering ved anordning eller blot en henvisning til en EU retsakt. Det er f.eks. tilfældet med Burma, hvor der er vedtaget en forordning, der har umiddelbar retsvirkning i alle EU-medlemslande herunder Danmark.

Der synes på den baggrund ikke behov for en strammere dansk lovgivning på området. Af den halve snes lande som optræder på EU’s embargo liste, er det tilsyneladende kun Sudan og Congo, hvor en implementering i Danmark udestår. Rederiforeningen støtter, at der fra officiel side udarbejdes en mere udtømmende liste over sanktionsramte lande. Dette arbejde kunne naturligt foregå i den særlige Arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Skulle arbejdet i gruppen vise, at der er behov for præciseringer i enten EU beslutninger eller i implementeringen i Danmark, således at det anføres tydeligere, at hvis EU har vedtaget en embargo mod et givet land, så må f.eks. danske skibe ikke medvirke til transport af embargovarer til det pågældende land, så har Danmarks Rederiforening ikke problemer hermed.

Danske rederier følger de internationale embargoregler, der er vedtaget enten i FN’s Sikkerhedsråd eller EU, ligesom danske skibe skal følge de regler, der gælder i eksportlandet og importlandet. 

Dansk skibsfart arbejder internationalt og ønsker fortsat at kunne medvirke, hvor sådanne transporter er lovlige.

 

Any Comments ?