Artiklen er "rippet" fra Dansk Navigatørforening's website

 

Respekter hviletiden!

- Der skal hviles mindst 10 timer hvert døgn – bortset fra eventuel ikke - planlagt situation i havn - og denne retsregel kan ikke afviges før sømandsloven ændres. Lovændringen forventes ikke før i 2002.

Af Peter Funch

- I mange af de fornyede overenskomster, der gælder fra i år, har Dansk Navigatørforening aftalt, hvorledes hviletidsreglen kan ændres, således at navigatørerne bliver mere fleksible.

DANSKE REGLER WORLDWIDE.

- Baggrunden herfor er de nye internationale regler, som vi først var med til at aftale detaljerne for i en ny ILO-konvention, gældende på verdensplan og senere i EU, der har givet vor europæiske ITF-sammenslutnings aftale med den europæiske rederiforening, ECSA, status som direktiv.

- Det lykkedes for os fra Danmark at få alle verdens skibsfartsnationer, hvoraf de færreste havde hviletidsregler overhovedet, til stort set at overtage vore regler i sømandsloven. 

- Men der var herudover enighed om at give mulighed for at tilrettelægge hviletiden mere fleksibelt for de vagtgående som konsekvens af problemerne med spidsbelastninger.

- Det sker i overensstemmelse med direktivets forudsætning om dels en særlig kompensation og dels med respekt for reglen i STCW’s vagtholdsbekendtgørelse: En vagtgående søfarende kan nøjes med 6 timers hvile i indtil 2 døgn på en 7 døgns periode, hvis han eller hun får de manglende timer på andre døgn inden for perioden på de 7 døgn. Der skal altså fortsat hviles i mindst 70 timer om ugen.

NYE REGLER GÆLDER IKKE.

- Uanset optagelsen af de nye regler i de nye overenskomster, GÆLDER DE IKKE – ENDNU!

- Vi har nemlig de gældende, ufravigelige regler i sømandsloven, der derfor først skal ændres. Ved normal procedure kan dette ikke ske før i folketingsåret 2001/02, oplyser Søfartsstyrelsen, der også er ansvarlig for de nye reglers forvaltning – når de kommer til at gælde.

IKKE NOK MED NY LOV.

- Når loven er ændret, hvilket efter EU-direktivet skal ske senest 30. juni 2002, vil den normale hviletid som nævnt fortsat være mindst 10 timer i hvert døgn og mindst 6 timer i træk, men den forlænges som hovedregel til mindst 77 timer om ugen.

- Direktivets muligheder for fleksibilitet - herunder for at fastholde de 70 timer ugentlig mod anden kompenserende frihed - forudsætter dels en overenskomstmæssig aftale som den, navigatørforeningen har indgået med rederiforenin- gerne, i flere særoverenskomster og rammeaftaler specielt for skibsførere, dels at Søfartsstyrelsen registrerer aftalen og dens indhold der naturligvis skal være inden for EU-direktivets rammer

PSC OG HVILETIDEN.

- Forholdet er nemlig det, at de nye regler også indebærer en skærpet kontrol med, at hviletidsreglerne overholdes.

- Havnestatskontrollen vil inkludere denne kontrol og det er baggrunden for Søfartsstyrelsens registrering: 

- De faktisk holdte hviletider, der konstateres om bord i henhold til de underskrevne opgørelser og eventuelle besætningsinterviews i et bestemt skib, skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med de generelt gældende hviletidsregler i ILO-konventionen (w/w) og i EU-direktivet – regler, der er stort set identiske.

- Hvis de ikke er det, skal havnestatskontrollen kunne få bekræftet hos flagstatens myndighed, at de berørte besæt - nings medlemmer – inkl. skibets fører, der nu omfattes 100% - er dækket af en godkendt fravigelse, aftalt mellem erhvervets parter.

- Men først skal sømandsloven altså ændres!

 

SÅ PAS PÅ.

- Uanset de nye overenskomsters særlige regler om, hvordan hviletiden på mindst 10 timer i døgnet kan fraviges, SKAL sømandslovens hviletidsregler i § 57 altså fortsat følges slavisk. Først når sømandsloven ER ændret, kan de aftalte regler om, hvordan man kan flytte hviletimer inden for ugen og hvad det koster, bruges. 

- Dog kun for besætningsmedlemmer, der er omfattet af en i Søfartsstyrelsen registreret overenskomst eller rammeaftale mellem organisationerne.

- Til den tid kommer vi igen med mere information – det gør Søfartsstyrelsen nok også – og måske også rederiet.

Any Comments ?