Artikel også “sakset” fra Metal Søfarts WebSite

 

Mere om Efterløn

 

Søfolk der udmønstrer i udenlandske skibe, risikerer at miste retten til efterløn. Man kan nemlig ikke gå på efterløn fra et udenlandsk skib. Man skal gå på efterløn fra det danske arbejdsmarked.

Et lille eksempel: En sømand midt i halvtresserne bliver afskediget i det danske rederi, han har været ansat i gennem mange år. Han vil imidlertid gerne fortsætte med at sejle, men har problemer med at få dansk hyre.

Han får herefter mulighed for at få hyre på et amerikansk skib og sejler der, indtil han bliver 60 år og vil så gerne hjem og på efterløn.

Det kan han imidlertid ikke umiddelbart, selvom han har været medlem af sin danske A-kasse i al den tid, han har sejlet i udlandet.

Han SKAL nemlig kunne dokumentere mindst 26 ugers arbejde for en DANSK arbejdsgiver inden for de sidste tre år, og det kan han ikke.

Efterlønnen blev så at sige agterudsejlet i den udenlandske hyre.

Hvis ovennævnte skal redde sig ud ad kniben, skal han skaffe sig et halvt års arbejde hos en dansk arbejdsgiver, og det kan jo godt være en vanskelig sag, når man er blevet 60 år og har været længe væk fra det danske arbejdsmarked.

For at kunne få efterløn er der en række betingelser og krav som skal være opfyldt.

Anciennitetskrav :

Man skal være fyldt 60 år og bo og opholde sig i Danmark.

Man skal have været medlem af en dansk a-kasse i 20 år inden for de seneste 25 år. Hvis man er optaget senest 31. marts 1992 gælder det dog, at man skal have været medlem uafbrudt i 10 år inden for de seneste 15 år.

Der skelnes i reglerne mellem medlemskab af en dansk a-kasse, medlemskab af en a-kasse i et EØS-land, (det vil sige EU-landene plus Norge, Island og Liechtenstein), og endelig medlemskab i tredjelande.

A-kassemedlemsskab i et EØS-land kan medregnes med halvdelen af medlemsperioden, hvis man umiddelbart inden overgangen til det pågældende lands forsikring havde bopæl og opholdt sig i Danmark, samt havde været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse i mindst et år. Det vil sige, at der kan medregnes indtil 10 år af de 20 eller indtil fem år af de 10.

Man skal have betalt efterlønsbidrag i mindst 20 år og være dagpengeberettiget.

Forsikringsperioder fra lande uden for EØS kan ikke medregnes i ancienniteten. Hvis man er forsikret i tredjeland kan man IKKE gå på efterløn i Danmark.

Arbejdskrav :

Man skal kunne dokumentere 1924 arbejdstimer, (52 ugers arbejde), for en dansk arbejdsgiver inden for de seneste tre år før overgangen til efterløn.

Hvis man fuldt og helt lever op til kravene om medlemskab af en dansk a-kasse, kan man dog nøjes med 26 ugers arbejde hos en dansk arbejdsgiver inden for de sidste tre år. De resterende 26 uger må gerne stamme fra arbejde i udlandet.

Man kan også "nøjes" med at dokumentere 26 ugers arbejde hos en dansk arbejdsgiver, hvis man har været forsikret i et EØS-land, og inden da havde bopæl og ophold i Danmark samt medlemskab af en a-kasse i mindst et år. Det samme kan man, hvis man har arbejdet i et tredjeland, men har været medlem af en dansk a-kasse i hele perioden og i øvrigt opfyldt anciennitetskravene.

Arbejde i Grønland betragtes som arbejde i Danmark, og det samme gør arbejde på Færøerne, hvis man lige inden opholdet var medlem af en dansk a-kasse.

Det kan godt være vanskeligt at finde ud af, hvor man nøjagtig står i forhold til alle disse efterlønsregler.

Derfor bør du altid kontakte din a-kasse afdeling og blive orienteret om, hvordan du står i forhold til efterløn, inden du tager hyre i udlandet.

 

Nye efterlønsregler:

Med virkning fra 1. juli 2000 er der sket følgende lempelser i efterlønsreglerne (både gammel efterløn og fleksibel efterløn).

1) Mulighed for udlandsophold i andet EØS-land i mere end 3 måneder.
Fra 1. juli 2000 er det tilladt, at flytte bopæl til et andet EØS-land eller opholde sig i andet EØS-land ubegrænset uden at arbejde og samtidig modtage efterløn.

Reglerne for ophold i andre lande, herunder Grønland og Fæøerne, er uforandrede, max. 3 måneder pr. kalenderår.

2) Mulighed for ret til efterløn og overgangsydelse uden bopæl i Danmark
Før var betingelsen for efterløn og overgangsydelse ophold og bopæl i Danmark.
Fra 1. juli 2000 bliver dette ændret til ophold og bopæl i et andet EØS-land.


De øvrige betingelser for indtræden i efterlønsordningen, herunder medlemsanciennitet, betalt efterlønsbidrag og opfyldelse af beskæftigelseskravet ved arbejde i Danmark, gælder fortsat.
Det er således kun grænsegængere, det vil sige medlemmer med arbejde i Danmark og bopæl i andet EØS-land, der i praksis bliver omfattet af reglen

Any Comments ?