Artiklen er "lånt" fra Søfartsstyrelsens hjemmeside
 
 
Danmark indførte i 1997 kravet om ISM certificering af fartøjer. Kravet kom i takt med, at den maritime verden arbejdede på at indføre en ny sikkerhedskultur, som med et levende sikkerhedsstyringssystem skulle forbedre sikkerheden til søs.
Sikkerhedsstyringssystemet (i daglig tale kaldet SMS - Safety Management System) administreres af de maritime myndigheder i alle flagstater.
SMS pålægger skibsredere og skibsoperatører ansvaret for fartøjernes daglige operationer. Dette skal medvirke til, at sikkerheden for skib og besætning hele tiden overvåges og opretholdes.

Om ISM :
 
ISM Kodens bestemmelser er en skabelon for et system, der skal forbedre sikkerheden for den internationale skibsfart og reducere forurening fra fartøjer.

ISM Koden er en del af dansk søfartslovgivning, og den har stor betydning for den måde, rederier ledes og drives på. I princippet omfatter den hvert eneste aspekt om bord i et fartøj, herunder dets operation inklusiv konstruktion, udrustning, operationsbegrænsninger, lastparametre, besætningens træning og kvalifikationer og fartøjets vedligeholdelse samt nødprocedurer. I fremtiden vil sikkerhed til søs være baseret på forebyggelse samt en skibsdriftskultur under stadig udvikling.

ISM Kodens bestemmelser trådte i kraft 1. juli 1998 og gælder for skibsoperatører samt disse fartøjer :

Passagerskibe (inkl. hurtigfærger)
Kombinerede passager- og bil/tog-færger (Ro-Ro)
Olietankskibe
Kemikalietankere
Gastankere
Bulkskibe
Last-hurtigfærger på 500 tons og derover

Senest 1. juli 2002 gælder ISM Koden også for øvrige lastskibe samt mobile boreenheder på 500 tons og derover.

Danske særkrav :
ISM Koden dækker fartøjer under SOLAS. Koden kan imidlertid bruges på alle fartøjer. Allerede i 1996 besluttede Danmark, at mindre passagerskibe godkendt til sejlads med over 12 passagerer skulle være omfattet af ISM Kodens krav. Alle fartøjer uanset størrelse skal derfor være ISM certificeret,  hvis de er godkendt til sejlads med over 12 passagerer.

Følgende bestemmelser vedrører ISM :
IMO Resolution A.741 (18), som indeholder ISM Kodens bestemmelser.
IMO Resolution A.913(22) tidligere A.788 (19), som indeholder en vejledning til myndighederne om indførelse af ISM Koden.
EU Direktiv (EC) nr. 3051/95 med ændringer om sikkerhedsledelse af roll-on/roll-off passager færger (Ro-Ro)
Bestemmelserne er indarbejdet i respektive gældende regelværker for forskellige skibstyper, eksempelvis Søfartsstyrelsens Meddelelser ”B” for fartøjer omfattet af SOLAS.

Påkrævede certifikater :
For rederier med landbaseret organisation (rederikontor) skal fartøjets rederi være i besiddelse af et 'Document of Compliance' (DOC) samt en kopi af hvert fartøjs 'Safety Management Certificate' (SMC).

Hvert fartøj skal være i besiddelse af et 'Safety Management Certificate' (SMC) og skal desuden have en kopi af rederiets DOC samt fartøjets eget originale SMC om bord til hver en tid.

For mindre rederier uden landorganisation (rederikontor) vil et dokument med den danske betegnelse 'ISM Sikkerhedscertifikat'' blive udstedt til fartøjet. Certifikatet kombinerer og træder i stedet for det normale 'Document of Compliance' (DOC) og fartøjets 'Safety Management Certificate' (SMC). Dokumentet skal altid forefindes i original om bord i fartøjet.

Certifikaterne udstedes af myndighederne i fartøjets hjemland, hvilket for danske fartøjer vil sige Søfartsstyrelsen. I Danmark er retten til at ISM certificere andre fartøjer end passagerskibe uddelegeret til de anerkendte klassifikationsselskaber, som i 2002 er:


BS Europe Ltd. (ABS)
Det Norske Veritas (DNV)
Lloyd’s Register of Shipping (LR)
Germanischer Lloyd’s (GL)
Bureau Veritas (BV)
Nippon Kaiji Kyokai (NKK).


SMS overvåges i forbindelse med Søfartsstyrelsens tilbagevendende auditeringer om bord i alle passagerskibe, mens det for alle andre relevante skibstyper overvåges af ovennævnte klassifikationsselskaber. Herudover udfører rederiet selv interne auditeringer.

ISM certificering under dansk flag :
Generelt skal man for at få udstedt et DOC eller SMC have et rederikontor placeret her i landet, og dette kontor skal drive mindst et fartøj under dansk flag. Så snart skibet eller den mobile boreenhed er blevet registreret under dansk flag, skal Søfartsstyrelsen / klasseselskabet kontaktes for iværksættelse af ISM certificering.

Krav for udstedelse af midlertidigt DOC :
Rederiet skal udvikle et sikkerhedsstyringssystem (SMS), som dækker alle relevante aktiviteter på landorganisationen vedrørende driften af det danske fartøj.

Systemet skal derefter sendes til gennemgang i Søfartsstyrelsen / klasseselskabet.

Før et midlertidigt DOC kan udstedes, skal rederiet demonstrere, at der forefindes planer for fuld implementering af SMS på rederiet inden for certifikatets gyldighedsperiode. Denne kan ikke overstige 12 måneder.

Krav for udstedelse af midlertidigt SMC :
Rederiet skal udvikle et sikkerhedsstyringssystem (SMS), som dækker alle relevante aktiviteter om bord vedrørende driften.
Systemet skal dække hele ISM Koden kapitel for kapitel - med andre ord, kapitlerne i SMS skal modsvare relevant kapitel i ISM Koden.
Systemet skal derefter sendes til Søfartsstyrelsen / klasseselskabet. Såfremt kapitel 3, 6 og 8 foreligger, vil der efter en konkret vurdering kunne udstedes midlertidigt SMC.
Før udstedelse af midlertidigt SMC kan finde sted, skal følgende fra IMO Res. A.913(22) tidligere A.788 (19), 'Vejledning til myndighederne om indførelse af ISM Koden', tages i betragtning :
 •  
  at DOC eller midlertidigt DOC er relevant for det aktuelle fartøj;
 •  
  at SMS for fartøjet dækker ISM Kodens vigtigste elementer og er blevet gennemgået i forbindelse med auditering for udstedelse af DOC eller er blevet demonstreret med henblik på udstedelse af midlertidigt DOC (ref. §3.3.3);
 •  
  at skibsføreren og relevante seniorofficerer har godt kendskab til SMS og den planlagte implementering;
 •  
  at de instruktioner, som vurderes at være nødvendige at give før afgang, er blevet givet;
 •  
  at der eksisterer planer for gennemførelse af intern audit inden for 3 måneder, samt
 •  
  at relevant information om SMS er blevet givet på ét eller flere arbejdssprog, som forstås af fartøjets besætning.
   

  Procedure for udstedelse af fuldgyldige ISM certifikater :
  Der skal gennemføres førstegangsauditering (initial audit) inden udløb af gyldighedsperioden for rederiets midlertidige DOC.

  Procedure for første certificering :
  Rederiet skal anmode Søfartsstyrelsen / klasseselskabet om ISM certificering.
  En vurdering af det landbaserede sikkerhedsstyringssystem inkluderer, at Søfartsstyrelsen / klasseselskabet vurderer:

 • - Kontorerne, hvorfra sikkerhedssystemet varetages ,
   
  - muligvis også andre lokaliteter, afhængig af rederiets struktur, samt
   
  - de funktioner, der varetages på disse forskellige steder.
   

  Efter en tilfredsstillende vurdering af det landbaserede SMS kan en vurdering af SMS om bord i rederiets fartøjer planlægges.

  Efter tilfredsstillende gennemført vurdering af rederiets landorganisation kan der udstedes DOC til rederiet. En kopi af dette dokument skal forefindes på alle rederiets andre relevante lokaliteter, herunder på hvert af rederiets danske fartøjer omfattet af det danske DOC.

  Efter tilfredsstillende gennemført vurdering om bord kan der udstedes SMC til fartøjet. En kopi af dette dokument skal forefindes på rederiets hovedkontor.

  Fuldgyldigt SMC kan kun udstedes på basis af et fuldgyldigt DOC - aldrig på basis af et midlertidigt DOC.

  PSC - konsekvens for fartøjer, som ikke er ISM certificeret 1. juli 2002.
  Bliver et fartøj inspiceret i europæisk havn efter 1. juli 2002 uden at have den krævede ISM dokumentation i orden, kan det risikere at blive tilbageholdt. Det vil dog på et tidspunkt få lov at afsejle på betingelse af, at det ikke returnerer til en EU-havn, før den nødvendige dokumentation er i orden. I sådanne tilfælde vil alle relevante myndigheder samt andre med interesse i sagen blive orienteret, og fartøjet forbydes adgang.

  Såfremt et allerede ISM certificeret fartøj ikke har den nødvendige dokumentation om bord, vil det blive tilbageholdt, indtil dokumentationen er bragt til veje fra myndighederne i flagstaten.

  Kan det ikke lade sig gøre at fremskaffe dokumentationen, forbydes fartøjet adgang til EU-havne, indtil forholdene er normaliseret.

  Any Comments ?