Artiklen er "rippet" fra Dansk Navigatørforening's website

 

 

Generelt om ansættelsesforhold

Vi vil i det følgende belyse, hvornår et ansættelsesforhold er korrekt indgået og hvad der i øvrigt skal til for at få et så problemfrit ansættelsesforhold som overhovedet muligt. Der er typisk ingen problemer, mens man er på havet og forretter tjeneste. Problemerne opstår først når arbejdsgiveren ønsker at frigøre sig for navigatørernes tjenesteforhold.

Hvis navigatøren er organiseret i DANA har han mulighed for at kontakte foreningen og lade den udrede de verserende problemer. Det sker ved at man i sit følgebrev forklarer hvori problemet består, samtidig vedlægges relevante oplysninger til sagen.

Afhængigt af sagens karakter skal hyrekontrakten eller -kontrakterne altid vedlægges. DANA vurderer herefter sagen og kigger særligt på ansættelsesforholdet.
I et kraftigt stigende antal sager ses, at indgåelsen af ansættelsesforholdet er ufuldstændigt og i mange tilfælde i strid med lovgivningen.

Problemet og ansvaret er sammensat, idet der foreligger fejl hos rederiet, skibsføreren men også hos navigatøren selv.

Rederiet har ansvaret for at disse forhold er i orden, mens selve udfyldelsen foregår om bord af skibsføreren. Det vil være at gå for vidt, at kalde det sløseri, men det ligger tæt på.

Skibsføreren skal og må sikre sig, at alle felterne på hyrekontrakten er korrekt udfyldt, hvis der er elementer i ansættelsesforholdet, som ikke umiddelbart kan nedfældes skal oplysningerne indhentes hos rederiet.

Den forhyrede skal sikre sig, at alle felterne er korrekt udfyldt inden han/hun skriver under.

Vi har set eksempler på, at navigatører skriver under på :

-                      at der ikke udbetales løn under hjemmeperioder,

-                      at man er rederiansat selvom man er ude på en afløsning,

-                     at en skibsfører bliver ansat på prøve,

-                     at der henvises til ikke eksisterende aftaler o.s.v.

I "Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene" står meget tydeligt anført hvilke forhold der skal være opfyldt for at være korrekt ansat.
Bekendtgørelsen som trådte i kraft 1. Juli 1993 har sin rod i et EU-direktiv og er gældende for ethvert ansættelsesforhold. Den eneste forskel der er på landreglerne i forhold til de særegne forhold til søs, ligger i, at man i stedet for en egentlig ansættelseskontrakt kan "nøjes" med at udfylde en hyrekontrakt.
Til gengæld skal den være korrekt udfyldt.

Alt for mange negligerer dette lille dokument (hyrekontrakten)
Kravet om at tjenesteaftalen skal være skriftlig, er først og fremmest begrundet i praktiske, bevismæssige hensyn, da den skriftlige aftale tjener til at eliminere tvivl om, hvad der er aftalt.
Det skal retfærdigvis anføres, at i langt de fleste tilfælde sker det uden problemer, men når der opstår problemer, så skal der tit og ofte bruges mange "vitaminer", kontingentpenge og ressourcer på at udbedre den opståede tvist.

Foreningens rolle
Ved indgåelse af en individuel ansættelses- og hyrekontrakt skal man som nævnt sikre sig på bedst mulig vis. Det kan fx ske ved at indsende kontraktforslaget til gennemsyn i foreningen. Foreningen gennemlæser kontrakten, og kontrollerer at bestemmelserne i den her omhandlede bekendtgørelse er opfyldt.
Foreningen giver herefter sin udmelding, som kun må og kan betragtes som vejledende. Hvis kontrakten er i strid med lovgivningen angives konkret, hvor i kontrakten der skal ændres. Hvis der er tale om forhandlingsspørgsmål angives mulige forslag til forbedringer.
Det er herefter op til det enkelte medlem at forhandle sig til de endelige vilkår for ansættelsen.

 

"De 10 bud"

Rederierne har jfr. "Bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene" pligt til ved påbegyndelsen eller ved ændring af ansættelsesforholdet skriftligt at give den søfarende oplysninger om:

 

1          Rederens og den søfarendes identitet.

2          Arbejdsstedet angivet med skibets navn.

3          Den stilling, den søfarende er antaget til.

4          Tidspunktet for den søfarendes tiltrædelse af stillingen.

5          Dagen, fra hvilken hyren skal dreje.

6          Den aftalte hyrers størrelse.

7          Hvad der er aftalt om fratrædelsessted eller opsigelsesfrist. 

            Hvis ansættelsesforholdet er af midlertidig karakter som f.eks. afløser, skal dette anføres.

8          Oplysninger om rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.

9          Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10        Angivelse af  hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. 

            Hvis overenskomst eller aftale er indgået uden for virksomheden, skal der oplyses om disse parters identitet.

 

Ved Opsigelse
Bekendtgørelsen indeholder også krav om, at den søfarende ved opsigelse har krav på, efter mindst 12 måneders ansættelse, en skriftlig begrundelse for tjenesteforholdets ophør. Denne bestemmelse lyder :

11         Når tjenesteforholdet bringes til ophør, skal opsigelsesdato/afskedsdato og   

             fratrædelsesdato, samt årsag til tjenesteforholdets ophør gives skriftligt.

Det er værd at bemærke, at bekendtgørelsens bestemmelser ikke ved individuel eller kollektiv aftale kan fraviges til ugunst for den søfarende.

Gode råd

Skibsførere
Skibsførerkontrakterne betragtes i flere rederier som værende individuelle. Men dermed ikke sagt, at de er gældende for tid og evighed. Et af mange problemer, der typisk dukker op efter de øvrige navigatørers overenskomstforhandlinger, er spørgsmålet om lønrelationer, pensionsvilkår m.v..

Efter endt overenskomstforhandling for de øvrige officerer skal skibsførerkontrakterne reforhandles med rederiet. Ved genforhandling af kontrakten skal man endvidere være opmærksom på, om denne indeholder klare vilkår vedrørende, de på listen nævnte punkter.

En del skibsførerkontrakter har baggrund i en aftale mellem rederiet og Dansk Navigatørforening. Aftalen, der ikke er nogen egentlig kollektiv overenskomst, indeholder fælles regler for blandt andet ansættelse, opsigelse, udmønstringsperiode og ferie. Ofte er der tilknyttet en aftalt minimumhyresats for rederiets skibsførere.

Andre kontrakter er baseret på en ren, normal kollektiv overenskomst og der er i mange tilfælde ikke nogen klar skillelinie mellem de 2 modeller.

Men er du ansat i et rederi, hvor skibsførerne ikke kan enes om at ville have hverken et sådant fælles grundlag eller en kollektiv overenskomst, må du altså selv tage et initiativ Styrmænd i rederier uden overenskomst er også ansat på individuelle vilkår og de skal derfor ligeledes sikre sig, at de tiltræder et ansættelsesforhold på betryggende vis. Det kan gøres ved at kontrollere, at hyrekontrakten er udfyldt korrekt, og at der fra arbejdsgiveren er modtaget et ansættelsesbrev.

Styrmænd
Styrmænd i rederier uden overenskomst er også ansat på individuelle vilkår og de skal derfor ligeledes sikre sig, at de tiltræder et ansættelsesforhold på betryggende vis.
At ansættelsesbrevet er vigtigt ved ansættelse i rederiet kan illustreres med, at alt for mange bliver overrasket over måske senere at erfare, at hyren først drejer fra den dag man rejser hjemmefra for at påmønstre skibet.


Datoen fra hvilken hyren skal dreje skal fremgå af ansættelsesbrevet. Du skal ikke acceptere, de kendte vendinger som "primo, medio eller ultimo". Der er alt for mange eksempler på, at man har gået i 14 dage eller 3 uger uden løn p.g.a. at konkret dato mangler.

I ansættelsesbrevet skal alle de under "De 10 bud" nævnte punkter være med.

Eksisterende aftaler
Når du nu efter at have læst dette indlæg kontrollerer din ansættelsesaftale og opdager, at din aftale ikke opfylder alle bestemmelserne - hvad så?
De elementer, der mangler i aftalen, kan du bede din arbejdsgiver om at meddele dig skriftligt. Rederiet/arbejdsgiveren er nemlig på anmodning forpligtet til senest 2 måneder efter anmodningen at give dig de oplysninger, som du ikke i forvejen har fået skriftligt.

Brug din ret
Ved på/afmønstring er det vigtigt at kontrollere, at hyrekontrakten er korrekt udfyldt. Ved ansættelse i rederi med særskilt ansættelseskontrakt skal du kontrollere inden underskrivelsen, at alle punkter på listen er omfattet af kontrakten.

Hvorfor udsætte sit og andres blodtryk for bekymringer, ærgrelser, økonomiske forviklinger m.v. for noget man selv er en væsentlig del af?

Brug derfor din ret og undgå problemer i den anden ende.

 

Any Comments?